adidas | MOUSSY COLLABOLATION 2019AW

Art Director / Stylist Yukari Ota (SLEEPINGTOKYO)

Photographer Hiroaki Sakano

Make-up Naomi Nishida (KiKi inc.)

Hair Miho Emori (KiKi inc.)

Model Amy Gambini (Donna)
adidas | MOUSSY

https://moussy.ne.jp/adidas/